Register Registreren

Rechtspraak

 • LJN: BZ8363, Hoge Raad, 12/02607

  • juni 21, 2013
  • juni 21, 2013
  • Civiel overig 
  • Cassatie
  • Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht, arbeidsrecht; pensioenrecht. Afbouw werkgeversbijdrage in premie particuliere ziektekostenverzekering van ge(pre)pensioneerde voormalige werknemers in verband met invoering Zorgverzekeringswet. Art. 6:248 en 258 BW. Procesrecht; nieuwe grief.

  • SER, arbeidsrecht, pensioen, werkgever, ziekte


  Lees reacties...
 • LJN: CA3996, Hoge Raad, 12/01688

  • juni 21, 2013
  • juni 21, 2013
  • Civiel overig 
  • Cassatie
  • Overnameovereenkomst; garanties; waardeoverdracht pensioenaanspraken. Uitleg grondslag vordering; onbegrijpelijkheid.

  • SER, pensioen


  Lees reacties...
 • LJN: CA3725, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 775357 az 13-87

  • juni 20, 2013
  • juni 21, 2013
  • Civiel overig 
  • Eerste aanleg - enkelvoudig
  • Ontslag directielid woningbouwvereniging. De kantonrechter is van oordeel dat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) niet rechtstreeks van toepassing is maar wel normerend werkt, alsmede dat werknemer een topfunctionaris is in de zin van de WNT. In de omstandigheden van het geval komt werknemer in beginsel een vergoeding toe van ongeveer € 160.000,00 gebaseerd op c=0,5. Gelet op het bepaalde in artikel 2.10 WNT wijst de kantonrechter echter een bedrag van € 75.000,00 toe zijnde de hoogst toegestane uitkering op grond van de WNT. Daartoe overweegt de kantonrechter hij weliswaar niet aan dit maximum is gebonden maar dat zulks niet betekent dat hij geen rekening zou moeten houden met wetgeving als de onderhavige nu de WNT ook voor een rechter normerend is bij de beoordeling van zaken die aan hem worden voorgelegd. De WNT zou bovendien aan kracht verliezen, wanneer partijen ervan af zouden zien afspraken te maken over de uitkering en zich tot de rechter zouden wenden, omdat de rechter de vrije hand zou hebben (en nemen).

  • directeur, bestuurder, arbeidsovereenkomst, vakantie, CAO, statutair directeur, Ondernemingsraad, loon, schorsing, ontbinding, opzegverbod, seksuele intimidatie, WNT, ontslag, werkgever, personeelsdossier, kantonrechtersformule, uwv


  Lees reacties...
1368 paginas :
Ads by Google
x